Meiji Period Prints (1868-1912)

102 Products

Shujaku Gate Moon: Hakuga Sanmi

Yoshitoshi

Shujaku Gate Moon: Hakuga Sanmi

JPR-104389

SOLD

Toda Hanbei Shigeyuki

Yoshitoshi

Toda Hanbei Shigeyuki

JPR1-24997

SOLD

The Gion District: Oishi Chikara

Yoshitoshi

The Gion District: Oishi Chikara

JPR-104482

SOLD

Moon at Shujaku Gate

Yoshitoshi

Moon at Shujaku Gate

JP-101056

SOLD

Yugao Chapter from the Tale of Genji

Yoshitoshi

Yugao Chapter from the Tale of Genji

JPR-92054

SOLD

Moon at Shujaku Gate

Yoshitoshi

Moon at Shujaku Gate

JPR-207864

SOLD

Moon in Rain: Kojima Takanori

Yoshitoshi

Moon in Rain: Kojima Takanori

JPR-207861

SOLD

Received Back into the Moon Palace: Bamboo Cutter

Yoshitoshi

Received Back into the Moon Palace: Bamboo Cutter

JPR-104452

SOLD

I no Hayata Killing Nue at the Imperial Palace

Yoshitoshi

I no Hayata Killing Nue at the Imperial Palace

JPR-77440

SOLD

Life of Yoshitsune: The Fight on Gojo Bridge with Benkei

Yoshitoshi

Life of Yoshitsune: The Fight on Gojo Bridge with Benkei

JPR-83711

SOLD

Toyohara Sumiaki: Moon at Kitayama

Yoshitoshi

Toyohara Sumiaki: Moon at Kitayama

JPR5481

SOLD

Minamoto no Yorimitsu Striking the Earth Spider

Yoshitoshi

Minamoto no Yorimitsu Striking the Earth Spider

JPR-77811

SOLD

Chang E Flees to the Moon

Yoshitoshi

Chang E Flees to the Moon

JP1-47052

SOLD

The Moon's Four Strings: Semimaru

Yoshitoshi

The Moon's Four Strings: Semimaru

JP1-46918

SOLD

A Glimpse of the Moon: Kahoyo

Yoshitoshi

A Glimpse of the Moon: Kahoyo

JP1-47007

SOLD

Yugao Chapter from the Tale of Genji

Yoshitoshi

Yugao Chapter from the Tale of Genji

JP-88594

SOLD

Tale of Umewaka at Sumida River

Yoshitoshi

Tale of Umewaka at Sumida River

JP1-64119

SOLD

The Moon at Obasute-yama

Yoshitoshi

The Moon at Obasute-yama

JP1-46919

SOLD

Buddhist Monk Receives Cassia Seeds on a Moonlit Night

Yoshitoshi

Buddhist Monk Receives Cassia Seeds on a Moonlit Night

JP1-46923

SOLD

Mount Yoshino Midnight-moon: Iga-no Tsubone

Yoshitoshi

Mount Yoshino Midnight-moon: Iga-no Tsubone

JP1-47034

SOLD

Gravemarker Moon

Yoshitoshi

Gravemarker Moon

JP1-47023

SOLD

Horin Temple Moon

Yoshitoshi

Horin Temple Moon

JP110556

SOLD

Rainy Moon: Kojima Takanori

Yoshitoshi

Rainy Moon: Kojima Takanori

JP1-46938

SOLD

Mid Night Moon at Mt. Yoshino: Iga no Tsubone

Yoshitoshi

Mid Night Moon at Mt. Yoshino: Iga no Tsubone

JPR1-25418

SOLD