Meiji Period Prints (1868-1912)

84 Products

Moon at Takakura: Hasebe Nobutsura

Yoshitoshi

Moon at Takakura: Hasebe Nobutsura

JP1-47008

$650.00
Ship
Pick up in Store
Taira no Tadanori

Yoshitoshi

Taira no Tadanori

JPR1-73201

$700.00
Ship
Pick up in Store
Toda Hanbei Shigeyuki

Yoshitoshi

Toda Hanbei Shigeyuki

JPR1-24997

SOLD

The Gion District: Oishi Chikara

Yoshitoshi

The Gion District: Oishi Chikara

JPR-104482

SOLD

Moon of the Enemy's Lair: Little Prince O-Usu

Yoshitoshi

Moon of the Enemy's Lair: Little Prince O-Usu

JPR-104459

$960.00
Ship
Pick up in Store
Moon of Ogurusu in Yamashiro

Yoshitoshi

Moon of Ogurusu in Yamashiro

JPR-104446

$690.00
Ship
Pick up in Store
Miho no Matsubara

Yoshitoshi

Miho no Matsubara

JPR-104408

$980.00
Ship
Pick up in Store
Moon over Mt. Nanping

Yoshitoshi

Moon over Mt. Nanping

JPR1-67368

$2,700.00
Ship
Pick up in Store
Fujiwara no Hidesato at the Dragon King's Palace

Yoshitoshi

Fujiwara no Hidesato at the Dragon King's Palace

JP110975

$1,700.00
Ship
Pick up in Store
Joganden Moon: Minamoto no Tsunemoto

Yoshitoshi

Joganden Moon: Minamoto no Tsunemoto

JPR-104448

$660.00
Ship
Pick up in Store
Huai River Moon: Wu Zixu

Yoshitoshi

Huai River Moon: Wu Zixu

JPR-104436

$590.00
Ship
Pick up in Store
Kazan Temple Moon

Yoshitoshi

Kazan Temple Moon

JPR-104406

$700.00
Ship
Pick up in Store
Moon over Shi Clan Village: Kumonryu

Yoshitoshi

Moon over Shi Clan Village: Kumonryu

JPR-104401

$980.00
Ship
Pick up in Store
Kintaro Snaring a Giant Carp

Yoshitoshi

Kintaro Snaring a Giant Carp

JPR-92363

$10,000.00
Ship
Pick up in Store
Fudo Myoo Threatens Yuten

Yoshitoshi

Fudo Myoo Threatens Yuten

JP111297

$8,500.00
Ship
Pick up in Store
The Dancing Pot at Ninnaji Temple

Yoshitoshi

The Dancing Pot at Ninnaji Temple

JPR-111874

SOLD

Li Kuei Battles Chang Shun Underwater

Yoshitoshi

Li Kuei Battles Chang Shun Underwater

JP-207870

$9,800.00
Ship
Pick up in Store
Moon in Rain: Kojima Takanori

Yoshitoshi

Moon in Rain: Kojima Takanori

JPR-207861

SOLD

Moon at Kitayama: Toyohara Sumiaki

Yoshitoshi

Moon at Kitayama: Toyohara Sumiaki

JPR-109546

$850.00
Ship
Pick up in Store
Life of Yoshitsune: The Fight on Gojo Bridge with Benkei

Yoshitoshi

Life of Yoshitsune: The Fight on Gojo Bridge with Benkei

JPR-83711

SOLD

Tametomo's Ferocity Drives Away the Smallpox Demons

Yoshitoshi

Tametomo's Ferocity Drives Away the Smallpox Demons

JPR-111482

$2,100.00
Ship
Pick up in Store
Ghost of Wicked Genta Yoshihira Attacking Nanba Jiro at Nunobiki Waterfall

Yoshitoshi

Ghost of Wicked Genta Yoshihira Attacking Nanba Jiro at Nunobiki Waterfall

JPR1-24999

$3,600.00
Ship
Pick up in Store
The Ghost of Taira no Tomomori

Yoshitoshi

The Ghost of Taira no Tomomori

JPR-111500

$1,400.00
Ship
Pick up in Store
Shoki Capturing a Demon in a Dream

Yoshitoshi

Shoki Capturing a Demon in a Dream

JPR-111498

$1,700.00
Ship
Pick up in Store